DIGWYDDIADAU        

Copy of Rhwydweithio Arloesol economi sylfaenol, adraloed gwahanol a meddylfryd arloesol[4
Dolan 2 liw 10x5cm 300ppi.jpg

Beth ydi Dolan?  Beth ydi'r Economi Sylfaenol? - Cymraeg

What is Dolan? What is the Foundational Economy? - English

Dolan

Cyd Fentro Cymunedol 

Community Co-Venture

Rhwydwaith partneriaethol newydd ydi Dolan sydd yn cynnwys cynrychiolaeth o gymuned Ffestiniog, Ogwen a Nantlle ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy gronfa Her yr Economi Sylfaenol. Yn arwain y prosiect mae Partneriaeth Ogwen, Cwmni Bro Ffestiniog ac Yr Orsaf, Penygroes. Ein bwriad yw arallgyfeirio buddiannau’r economi sylfaenol i wasanaethu ein cymunedau.

Dolan is a new partnership network that includes representation from the communities of Ffestiniog, Ogwen and Nantlle and is funded by the Welsh Government through the Foundational Economy Challenge fund. Leading the project are Partneriaeth Ogwen, Cwmni Bro Ffestiniog and Yr Orsaf, Penygroes. Our aim is to redirect the benefits of the foundational economy to serve our communities.

Newyddion - News

Dyma ni ein gweithiwr prosiect - Elin Hywel, yn cyflwyno ar waith a photensial Dolan a'r economi sylfaenol yng nghynhadledd ddiweddar WISERD ar yr economi sylfaenol gyda Lee Waters AS a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Here is our project worker - Elin Hywel, presenting on the work and potential of Dolan and the foundational economy at the recent WISERD foundational economy conference, with Lee Waters MS and Sophie Howe, Future Generations Commissioner.

 
 
 
 

Cliciwch yma i gael cymryd rhan yn ein holiadur ar gyfer busnesau twristiaeth

Click here to take part in our questionnaire for tourism businesses

  • Twitter
 

Ein Prosiectau - Our Projects

Gan ddefnyddio mentrau cymdeithasol fel cerbyd economaidd rydym am sicrhau effaith gymdeithasol fuddiol law yn llaw a effaith economaidd buddiol i’n cymunedau.

Using social enterprises as an economic vehicle we want to deliver a beneficial social impact and a beneficial economic impact to our communities.

 

Cyswllt - Contact

Fyny Grisiau, 5 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3ES

01766831111

  • twitter