Ein Pwrpas // Our Purpose

#FoundationalEconomi #MentrauCymerithasol #SocialEnterprise #Neweconomi #Econominewydd #Cymru #Wales

@CwmniBro @SiopOgwen @yr_orsaf


(Scroll down for English)


Yn ddiweddar mae Cwmni Bro - Balenau Ffestiniog, Yr Orsaf - Penygroes a Phartneriaeth Ogwen - Bethesda, wedi bod yn cydweithio ar brosiect arloesol i ddatblygu a meithrin yr economi sylfaenol yn y dair ardal. Rydym wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru o Gronfa Her yr Economi Sylfaenol. Yn ôl gofynion yr her bydd ein prosiect yn edrych i datblygu ac atgyfnerthu’r economi sylfaenol yn lleol. Bydd pob prosiect yn creu 'dysgu o werth' (learning of value) ar sut i ymateb yn adeiladol i ddatblygiad yr ‘economi sylfaenol’.

Beth yw’r economi sylfaenol?

Mae oddeutu traean o’r economi yn cael ei ystyried yn sylfaenol. Mae’r economi leol, sylfaenol yn cwmpasu agweddau o'r economi sy'n hanfodol i fywyd dyddiol y gymuned leol ac sydd wedi'u hangori yn yr economi leol honno. Yng nghymunedau ôl-ddiwydiannol chwarelyddol gogledd Cymru mae nifer o fentrau cymdeithasol wedi sefydlu sydd bellach yn allweddol i dwf a llwyddiant ein heconomïau lleol a sylfaenol. Wrth edrych ar ein hanes lled ddiweddar gwelir fod ‘menter gymdeithasol’ yn ddatblygiad naturiol yn ein cymunedau fel ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd penodol y cymunedau yma. Erbyn heddiw maent yn rhan annatod o’r economi sylfaenol leol.

Mae’r defnydd o fentrau cymdeithasol fel cerbyd i atgyfnerthu ein heconomïau leol, sylfaenol hefyd yn ein galluogi i ymateb i’r angen i atgyfnerthu cydlynant ein cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gymunedau dichonadwy a hyfyw – cymunedau lle allwn fyw a bod. Cymunedau lle bydd dyfodol i’n plant heb orfod mudo a lle gall pob un, o pa bynnag gefndir, ffynnu. Mae’r mentrau cymdeithasol yn gyrff economaidd sydd hefyd yn gynrychioliadol o’r gymuned, er budd y gymuned. Mae byrddau gwirfoddol ein mentrau yn cynrychioli ffurf ar ddemocratiaeth leol sy’n atebol i’r gymuned. Mae hyn yn arwain peth o’r ffordd at gymryd rheolaeth o economïau ein cymuned, perchnogi’r economi sylfaenol a’i gyfeirio’n bwrpasol i’n gwasanaethu ni.


Rydym yn democrateiddio ac ailgyfeirio'r economi sylfaenol er budd ein cymunedau.

Ein Prosiect

Dros cyfnod y prosiect hwn bydd y dair cymuned yn cydweithio, cyd-greu a chyd-ddysgu i ddatblygu mentrau newydd a fydd yn datblygu'r economi sylfaenol leol wrth ddatblygu a chryfhau'r gymuned leol. Mae'r defnydd o fenter gymdeithasol fel modd i ddatblygu economi yn gyffredin i'r dair cymuned ond mae'r llwybr a gymerwyd wedi bod ychydig yn wahanol ym mhob ardal. O'r gwahaniaethau hyn y daw ein prosiect ar gyfer Cronfa Her yr Economi Sylfaenol.

Mae'r holl syniad o gydweithio, cyd-greu a chyd-ddysgu sydd yng nglŵm a'r prosiect yma yn ganolog i ddatblygu perthnasoedd a rhwydweithiau cryf a phwrpasol a fydd yn parhau i dyfu a chyfrannu gwerth ymhell i'r dyfodol. Drwy gydweithio ar draws y dair cymuned ein gobaith yw galluogi trosglwyddiad o arbenigedd a phrofiad o un ardal ir llall. Gosodir yma sylfaen i rhaglen fydd yn cael ei greu er mwyn ei throsglwyddo i gymunedau a allai fod yn cychwyn ar eu taith o ddatblygu eu heconomïau sylfaenol lleol eu hunain. I'r perwyl hwn bydd yr holl gymunedau sy'n ymwneud â cham cyntaf y prosiect yn cael eu cyplysu â chymuned newydd yn ail gam y prosiect. Bydd y partneriaid newydd hyn yn cael cynnig cefnogaeth trwy gydol y broses gan rhwydwaith prosiect Dolan. Mae'n hanfodol i lwyddiant ein gweledigaeth o datblygu'r economi leol, sylfaenol drwy ddatblygu cymunedol hyfyw na fydd gan Dolan unrhyw syniadau rhagdybiaethol, dim disgwyliadau, dim atebion parod a dim diffiniad cul o beth yw 'llwyddiant' i bob cymuned. O'r cychwyn cyntaf bydd Dolan yn darparu gwasanaeth, yn cydlynu cydweithrediad, galluogi a chefnogi. Gyrrwr ein gweledigaeth a'n gweithredoedd bob amser fydd ymrwymiad i gael ein harwain gan ein cymunedau.


Recently Cwmni Bro - Blaenau Ffestiniog, Yr Orsaf - Penygroes and Partneriaeth Ogwen – Bethesda, have been working together on an innovative project to develop and nurture the foundational economy in these three areas. We have been successful in obtaining funding from the Welsh Government’s Foundational Economy Challenge Fund. According to the demands of the challenge our project will look to develop and strengthen the foundational economy locally. Each project will create 'learning of value' on how to respond constructively to the development of the 'foundational economy'.

What is the foundational economy?

About a third of the economy is considered foundational. The foundational, local economy encompasses aspects of the economy that are essential to the daily life of the local community and anchored in that local economy. In the quarrying post-industrial communities of the north of Wales a number of social enterprises have been established which are now key to the growth and success of our local and foundational economies. Looking at our relatively recent history, 'social enterprise' is a natural development in our communities in response to the specific social and economic needs of these communities. Today they are an integral part of the local foundational economy.


The use of social enterprises as a vehicle to strengthen our foundational, local economies also enables us to respond to the need to strengthen the cohesion of our communities to ensure that they are feasible and viable as communities - communities where we can live and be. Communities where our children will have a future without migration and where everyone, whatever their background, can thrive. Social enterprises are economic bodies that are also representative of the community, for the benefit of that community. Our enterprises’ voluntary boards represent a form of local democracy that is accountable to the community. This leads some of the way to taking control of the economies of our community, owning the foundational economy and purposefully directing it to serve us.

We democratise and redirect the foundational economy for the benefit of our communities.


Our Project


Over the course of this project the three communities will work together, co-create and learn together to develop new initiatives that will develop the local foundational economy while developing and strengthening the local community. The use of social enterprise as a means of economic development is common to all three communities but the route taken has been slightly different in each area. It is from these differences that our project for the Foundational Economy Challenge Fund comes.


The whole idea of ​​collaboration, co-creation and co-learning in this project is central to developing strong and purposeful relationships and networks that will continue to grow and contribute value well into the future. By working together across the three communities we hope to enable the transfer of expertise and experience from one area to another. It lays the foundation for a program that will be created and passed to communities who may be embarking on their journey of developing their own local foundational economies. To this end all communities involved in the first phase of the project will be linked to a new community in the second phase of the project. These new partners will be offered support throughout the process by the Dolan project network. Crucial to the success of our vision of developing the foundational, local economy through viable community development is that Dolan will have no preconceived notions, no expectations, no ready answers and no narrow definition of what constitutes 'success' for each community. From the outset Dolan will provide a service, coordinating collaboration, enabling and supporting. The driver of our vision and actions will always be a commitment to being led by our communities.