yr argyfwng tai a thwristiaeth gymunedol

Mae bron i 60% o bobl leol yn cael eu prisio allan o’r farchnad dai yng Ngwynedd;

Roedd 39% o dai a werthwyd yng Ngwynedd yn 2017/18 yn ailgartrefi;

Mae 6,849 neu 10.77% o stoc dai Gwynedd yn dai gwyliau neu’n ail gartrefi o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 2.56%.

Yn Nantlle, Blaenau Ffestiniog a Dyffryn Ogwen, mae mwy o gartrefi yn cael eu troi yn AirB&B

The_former_Capel_Bethesda_from_Penybryn_

PWRPAS

  • Cadw stoc tai yn lleol

  • Datblygu busnesau gwyliau cymunedol dan berchnogaeth leol fydd yn creu gwaith twristiaeth gymunedol i bobl leol

  • Defnyddio’r holl elw tuag at gynllun i brynu ac adnewyddu tai cymdeithasol.

CYFARFOD

 

AGORED

Cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus iawn ar y 16eg o Chwefror yn trafod yr argyfnwg tai a thwristiaaeth, a gweld beth oedd barn bobl i'r cynlluniau gwahanol roedd Partneriaeth Ogwen yn ei gynnig.

Byddwn ni'n dal i drafod y camau cywir ymlaen i ddelio gyda'r argyfwng mewn ffordd sy'n bodloni pawb yn y gymdeithas.

Mae Dolan yn ymwybodol sut mae twristiaeth yn elwa ar gyfoeth a harddwch ein hardal a mae hynny’n gynyddol wir yng nghyswllt stoc tai ein cymunedau sy’n cael eu datblygu’n AirB&B neu’n ailgartrefi.

 

Dyma realiti cymunedau ar draws Cymru ac ardaloedd eraill ar draws Prydain. Ein bwriad ni felly yw herio’r sefyllfa yma o’r gwaelod i fyny gan edrych ar fodelau perchnogaeth gymunedol o dai gwyliau.

 

A oes cyfle i ni ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle a Dyffryn Ogwen i brynu tai gwyliau a’u rhedeg fel enghreifftiau o arfer da yn nhermau twristiaeth gymunedol a chadw’r holl elw i’w ailfuddsoddi yn lleol?

©2020 by Dolan. Proudly created with Wix.com