Dolan Cefndir A4 300ppi.jpg

 

Mae’r twristiaeth sydd fwyaf cyffredin yn ein cymunedau yn adlewyrchiad uniongyrchol o’r ddelwedd sydd gan y byd ehangach ohonom ni.  Nid yw hyn bob amser yn cydberthyn â realiti o bwy a beth ydym ni a beth yw ein cymunedau.  Serch hyn rydym yn mewnoli’r ddelwedd yma mewn rhyw ffordd boed yn broses fuddiol neu ddinistriol. 

Mae ein sector dwristiaeth leol wedi dilyn llwybr eithafol o echdynnol, sef sugno elw allan. Paradocs hyn yw mai’r prif adnodd sy’n galluogi twristiaeth o’r fath yw ein cymunedau, ond prin yw’r gwerth sydd yn llifo yn ôl i’w cynnal.

Ni sy’n darparu gweithwyr, yn aml yn rhad a heb sicrwydd cyflog cyson. Ni sydd wedi llunio’r tirlun a sydd yn gofalu amdano.  Ein treftadaeth ddiwydiannol ni sydd yn denu pobl yma.

Er mwyn grymuso ein cymunedau i ail bwrpasu ein economïau sylfaenol, lleol er ein budd ni mae mynegiant o ddelwedd cadarnhaol a gwir yn holl bwysig.  Mae’n atgyfnerthu hyder ein pobl. Mae budd cymdeithasol i arallgyfeirio twristiaeth i fod yn dwristiaeth ‘cymunedol’ yn creu enillion yng nghydlyniant ein cymuned ac yn yr economi leol.

Twristiaeth Cymunedol

Beth am edrych ar dwristiaeth mewn ffordd newydd?  Ydi’r model sy’n bodoli yn gweddu i ni?  Ydan ni’n cael y budd gorau ohono?  Ydan ni’n darparu’r cefnlen ond heb elwa o’n gwaith?

Mae twristiaeth cymunedol yn cynnwys cwmnïau lleol wedi eu hangori yn y gymuned ac sydd yn ymroi i greu profiad gwir o’r gymuned honno, boed hynny drwy gynnwys:

 • iaith neu ieithoedd y gymuned yn naturiol ac yn gadarnhaol, 

 • drwy greu delweddau sydd yn berthnasol a chadarnhaol i’r gymuned honno.

 • drwy beidio a thrio niwtraleiddio unigrywiaeth y gymuned a disodli’r diwylliant lleol er mwyn ceisio ymdebygu i’r hyn yr ydym yn meddwl y mae ymwelwyr yn ei ddisgwyl.

Mae twristiaeth cymunedol yn:

 • cyflogi pobl leol,

 • gwerthfawrogi beth sydd yn lleol,

 • dwyn ynghyd llawer o brofiadau micro yn y gymuned i greu delwedd gadarnhaol o’r gymuned,

 • defnyddio cynnyrch ac adnoddau lleol,

 • dweud stori wir y gymuned leol o’i safbwynt hi,

 • yn ymwybodol o hanes lleol,

 • yn croesawu heb fod yn ddiraddiol i unrhyw un,

 • Yn grymuso balchder ein pobl yn eu bro a’u gwlad.

newydd new

Mae Rhwydwaith twristiaeth gymunedol Dolan wedi mynd ati i baratoi holiadur a fydd yn ein galluogi ni i greu darlun o ba effaith mae'r argyfwng covid wedi ei gael ar fusnesau yn ein sector.

Dyma eich cyfle hefyd i roi barn ar ein diffiniad ni o dwristiaeth gymunedol.

Bydd ymatebion yr holiadur yn ein helpu i ni gynllunio ein gwaith am y dyfodol.

dywedwchchi

Cliciwch yma i gael cymryd rhan yn ein holiadur ar gyfer busnesau twristiaeth

Drwy weithgaredd prosiect

Dolan rydym yn bwriadu sicrhau fod agweddau cadarnhaol twristiaeth cymunedol  yn annatod a’r sector twristiaeth leol. Rydym yn hyderus bod modd i ni ddangos ffordd amgen a llwyddiannus ymlaen.

©2020 by Dolan. Proudly created with Wix.com